V tomto vyhlásení o ochrane súkromia sú opísané spôsoby, akými ja, Michal Lakatoš, zbieram, uchovávam a používam informácie o jednotlivých osobách, ktoré navštívia túto webovú stránku.

POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY DÁVATE SÚHLAS NA ZBER A POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL OCHRANY SÚKROMIA. OKREM TOHO POTVRDZUJETE, ŽE MICHAL LAKATOŠ MÔŽE PRAVIDELNE MENIŤ, UPRAVOVAŤ, PRIDÁVAŤ ALEBO ODSTRAŇOVAŤ ALEBO INÝM SPÔSOBOM AKTUALIZOVAŤ TIETO PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A BEZ PREDOŠLÉHO UPOZORNENIA.

S vašimi osobnými údajmi však budeme vždy zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany súkromia platnými v čase, kedy sa zbierali. Máme v úmysle zverejňovať zmeny našich pravidiel ochrany súkromia na tejto stránke tak, aby ste boli v celom rozsahu informovaní o druhu informácií, ktoré zbierame, o tom, ako ich používame a za akých okolností sa môžu zverejňovať. Naše pravidlá ochrany súkromia sa nachádzajú na našej domovskej stránke a sú tiež k dispozícii na všetkých stránkach, kde sa vyžadujú osobné údaje. Na miestach zberu údajov môže byť podľa potreby uvedené bližšie vysvetlenie účelu, na ktorý sa údaje použijú.

1. Záväzok k ochrane súkromia

Výraz „osobné údaje“ používaný v pravidlách ochrany súkromia odkazuje na informácie, ako sú vaše meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo, ktoré sa dajú použiť na zistenie vašej totožnosti. V zásade spracovávame len vaše osobné údaje vymedzené v týchto pravidlách ochrany súkromia. Vyhradzujeme si však právo na ich ďalšie spracovanie v rozsahu, aký je zo zákona povolený alebo požadovaný, alebo na podporu akéhokoľvek súdneho alebo trestného vyšetrovania.

V ďalších odsekoch je vysvetlené, ako a kedy od vás zbierame osobné údaje.

2. Predpokladané použitie osobných údajov

Pri väčšine našich služieb sa nevyžaduje žiadna forma registrácie, čo vám umožňuje navštíviť našu webovú stránku bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Ale pri niektorých službách sa od vás môže vyžadovať, aby ste nám poskytli osobné údaje. V takýchto prípadoch – ak sa rozhodnete neposkytnúť osobné údaje, ktoré od vás požadujeme – sa vám nemusí podariť získať prístup do určitých častí webovej stránky a my nebudeme môcť odpovedať na vašu otázku.

Osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať, aby sme vám poskytovali produkty a služby, aby sme vám produkty a služby, ktoré požadujete, vyfakturovali, aby sme predávali produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, alebo aby sme s vami komunikovali o inom účele, ktorý jednoznačne vyplýva z okolností alebo o ktorom vás informujeme pri zbere osobných údajov.

3. Neposkytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme tretími osobám predávať, ani si ich s nimi nebudeme vymieňať, či iným spôsobom poskytovať, pokiaľ nie je v týchto pravidlách ochrany súkromia stanovené inak. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným pridruženým osobám Michala Lakatoša na celom svete, ktoré súhlasili, že s nimi budú narábať v súlade s týmito pravidlami ochrany súkromia. Osobné údaje môžu poskytnúť aj tretím osobám, ktoré konajú za nás alebo v našom mene, na ďalšie spracovanie v súlade s účelmi, na ktoré boli pôvodne zozbierané, alebo môžu byť iným zákonným spôsobom spracované, napríklad pre doručovanie písomností, vyhodnotenie užitočnosti tejto webovej stránky, marketing, správu údajov alebo technickú podporu. Tieto tretie osoby s nami uzavreli zmluvu o tom, že osobné údaje použijú len na dohodnuté účely a že ich nepredajú ani neposkytnú tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy to vyžaduje zákon, kedy to povolíme alebo ktoré sú uvedené v týchto pravidlách ochrany súkromia.

Osobné údaje, ktoré od vás zozbierame, sa tiež môžu poskytnúť tretím osobám v prípade, že dôjde k predaju, postúpeniu alebo prevodu obchodnej činnosti súvisiacej s touto webovou stránkou alebo jej časťou alebo súvisiacich údajov o zákazníkoch. V takom prípade by sme od kupujúceho, postupníka alebo nadobúdateľa požadovali, aby s osobnými údajmi narábal v súlade s týmito pravidlami ochrany súkromia. Osobné údaje sa môžu poskytnúť tretej osobe, ak sa to od nás vyžaduje na základe platných právnych predpisov, súdneho príkazu alebo vládneho nariadenia, alebo ak je to z iného dôvodu nevyhnutné pre potreby trestného alebo iného súdneho vyšetrovania alebo konania doma či v zahraničí.

4. Právo na prístup, opravu a vznesenie námietky

Pri každom spracovaní osobných údajov prijímame náležité opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú presné a aktuálne na tie účely, na ktoré sa zozbierali. Dáme vám možnosť vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sa predmetné spracovanie nevyžaduje na legitímne obchodné účely uvedené v týchto pravidlách, alebo nie je nevyhnuté pre dodržiavanie zákonov. V prípade priameho elektronického marketingu vám opíšeme spôsob, ako zrušiť zasielanie ďalších marketingových materiálov, respektíve ako si ho zvoliť, ak to vyžaduje zákon. Pokiaľ nás chcete kontaktovať v súvislosti so spôsobom, akým používame vaše osobné údaje, alebo so vznesením námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu  [email protected]. Pri každom kontakte uveďte názov webovej stránky, kde ste poskytli informácie, ako aj konkrétne informácie, ktoré by ste chceli opraviť, aktualizovať alebo vymazať, a tiež vlastnú totožnosť. Na žiadosti o vymazanie osobných údajov sa vzťahujú platné zákonné a etické oznamovacie povinnosti, povinnosti týkajúce sa predkladania dokumentácie alebo retenčné povinnosti, ktorými sme viazaní.

5. Bezpečnosť a dôvernosť

Aby sa zaistila bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, ktoré zbierame cez internet, používame dátové siete, ktoré sú chránené, okrem iného, zabezpečením prostredníctvom firewallu a hesla obvyklým pre dané odvetvie. V priebehu spracovania vašich osobných údajov prijímame opatrenia primerane navrhnuté na ochranu predmetných informácií pred stratou, zneužitím, nepovoleným prístupom, zverejnením, zmenením alebo zničením.

6. Súbory „cookies“ a internetové značky

Môžeme zbierať a spracovávať informácie o vašej návšteve tejto webovej stránky, ako sú napríklad stránky, ktoré ste navštívili, webová stránka, z ktorej ste sa na naše stránky dostali, a niektoré z vyhľadávaní, ktoré ste uskutočnili. Tieto informácie používame, aby sme skvalitnili obsah webovej stránky a vypracovali celkovú štatistiku o osobách používajúcich našu webovú stránku na interné účely prieskumu trhu. Popri tom môžeme inštalovať súbory cookies, ktoré zbierajú informácie o názve domény užívateľa a vašom poskytovateľovi internetového pripojenia, vašom operačnom systéme a dátume a čase prístupu. Súbor cookie je malý kúsok informácie, ktorá sa zašle do vášho prehliadača a uloží sa na pevný disk vášho počítača. Súbory cookies neškodia vášmu počítaču. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil vždy, keď súbor cookie dostanete, čo vám umožní rozhodnúť sa, či tento súbor chcete prijať. Pokiaľ nechcete, aby sme vám inštalovali súbory cookies, pošlite nám e-mail na adresu  [email protected]. Chceli by sme vás však informovať, že pokiaľ tieto súbory neprijmete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie softvéru vášho prehliadača. Môžeme využiť služby externých osôb, ktoré nám pomôžu so zberom a spracovaním informácií opísaných v tomto odseku.

Občas môžeme použiť internetové značky (známe tiež ako akčné značky, jednopixelové súbory GIF, priezračné súbory GIF, neviditeľné súbory GIF a súbory 1-by-1 GIF) a súbory cookies na tejto stránke a rozmiestňovať tieto značky/súbory cookies prostredníctvom externého reklamného partnera alebo partnera pre služby webovej analýzy, ktorý sa môže nachádzať v zahraničí, kde zároveň ukladá príslušné informácie (vrátane vašej IP adresy). Tieto značky/súbory cookies sú umiestnené v internetovej reklame, cez ktorú sa užívatelia dostávajú na túto webovú stránku, a aj na rôznych stránkach tejto webovej stránky. Túto technológiu používame na zistenie odozvy návštevníkov na naše stránky a účinnosti našich reklamných kampaní (vrátane údajov o počte otvorení našej stránky a vyhľadávaných informáciách), ako aj na vyhodnotenie používania tejto webovej stránky. Externý partner alebo partner pre služby webovej analýzy dokáže zbierať údaje o návštevníkoch našej webovej stránky a iných webových stránok vďaka týmto značkám/súborom cookies, môže pre nás vypracovávať správy o aktivite na webovej stránke a poskytovať ďalšie služby, ktoré sa týkajú používania webovej stránky a internetu. Tieto informácie môže poskytovať iným osobám, ak to zákon vyžaduje, alebo ak ho tieto osoby poveria spracovaním informácii v ich mene. Pokiaľ chcete získať viac informácií o internetových značkách a súboroch cookies spojených s internetovou reklamou, alebo zrušiť zber týchto informácií zo strany tretích osôb, navštívte webovú stránku Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org.

7. Google Analytics

Službu Google Analytics využívame na racionalizáciu nášho portfólia prostredníctvom (i) optimalizácie prenosu údajov do podnikových webových stránok a medzi nimi, a (ii) integrácie a optimalizácie webových stránok podľa potreby.

“Google Analytics” je služba, ktorú ponúka spoločnosť Google Inc. („Google“) a ktorá vytvára podrobné štatistiky o prenose údajov na webových stránkach a zdrojoch prenosu a meria konverzie a predaj. Služba Google Analytics využíva súbory cookies uložené vo vašom počítači, aby pomohla analyzovať, akým spôsobom užívatelia používajú vašu webovú stránku.

Informácie vytvorené súbormi cookies o tom, ako používate našu webovú stránku vrátane vašej IP adresy, sa anonymizujú pomocou primeraných nastavení (funkcia “_anonymizelp()” alebo podobná funkcia) a prenesú sa na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Viac informácii o fungovaní anonymizácie IP nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Spoločnosť Google v našom mene využíva informácie vytvorené súbormi cookies na účely vyhodnotenia používania našej webovej stránky, pričom zostaví správy o aktivite na webových stránkach a poskytne nám ich na účely analýzy.

Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím osobám v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo ak tretia osoba spracováva údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google za žiadnych okolností nezlúči ani nespojí vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré sú u nej uložené.

Inštalácii a uloženiu súborov cookies môžete zabrániť, respektíve inštaláciu a uloženie týchto súborov môžete zastaviť cez nastavenia vášho prehliadača tak, že si stiahnete a nainštalujete bezplatný softvér Opt-out Browser Add-on, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Oznamujeme vám, že v takom prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Používaním našej webovej stránky dávate súhlas na spracovanie všetkých osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zozbiera spôsobom a na účely, ako je to uvedené vyššie.

8. Osobné údaje a deti

Väčšina služieb dostupných na tejto webovej stránke je určená pre osoby vo veku 18 a viac rokov. Nebudeme vedome zbierať, používať alebo poskytovať osobné údaje získané od neplnoletých osôb vo veku nižšom ako 18 rokov bez predošlého súhlasu osoby s rodičovskými právami (napr. rodič alebo poručník) prostredníctvom priameho off-line kontaktu. Rodičovi poskytneme (i) informáciu o konkrétnych druhoch osobných údajov, ktoré sa zbierajú od neplnoletej osoby, a (ii) možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu zberu, používaniu alebo ukladaniu takýchto údajov. Dodržiavame zákony na ochranu detí.

9. Odkazy na iné webové stránky

Tieto pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú iba na túto webovú stránku a nie na webové stránky vo vlastníctve tretích osôb. Môžeme zverejniť odkazy na webové stránky, o ktorých si myslíme, že by mohli našich návštevníkov zaujímať. Našim cieľom je zabezpečiť, aby takéto webové stránky spĺňali najvyššie štandardy. Pre samotnú povahu internetu však nemôžeme zaručiť úroveň ochrany súkromia na webových stránkach, na ktoré odkazujeme, alebo zodpovedať za obsah iných webových stránok a tieto pravidlá ochrany súkromia ani neboli navrhnuté tak, aby sa vzťahovali na webové stránky nepatriace Michalovi Lakatošovi, na ktoré sa odkazuje.

10. Kontaktujte nás

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo sťažnosti týkajúce sa dodržiavania pravidiel ochrany súkromia z našej strany, alebo ak by ste chceli dať odporúčanie alebo zaslať pripomienku s cieľom skvalitniť naše pravidlá ochrany súkromia, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].