Reálna sebeobrana, projekt účinnej obrany Mareka Poláka

Reálna sebeobrana, projekt účinnej obrany Mareka Poláka

S Marekom Polákom som sa spoznal osobne na našom kurze RadyActive – Starej Školy Slovensko s predmetom kettlebell Swing a TGU. O jeho projekte “Reálna sebaobrana” som počul už skôr a zaujal ma. Preto mi nedalo a vytiahol som z Mareka o jeho projekte všetko, co sa dalo.

Marek, absolvoval si v našej RadyActive – Starej Škole Slovensko predmet kettlebell Swing a TGU. Obidva tieto cviky sú známe svojou maximálnou efektivitou. Samotný nástroj kettlebell je považovaný za veľmi jednoduchú, ale o to efektívnejšiu “zbraň” proti slabosti. Vidíš nejakú paralelu medzi týmto spôsobom tréningu a “Tvojím” systémom reálnej sebaobrany?

Absolvoval som vo vašej škole Swing a TGU s kettlebelom práve z dôvodu, že ide o výborné a pomerne jednoduché nástroje na efektívne získanie sily a výbušnosti, čo sú základné zložky fyzických nástrojov sebaobrany. Kettlebell tak isto vyžaduje dokonalú koncentráciu mysle. V kombinácii s tréningami vo vysokej intenzite – HIT dostávame človeka fyzicky pripraveného na konfliktnú situáciu. My vnímame sebaobranu ako komplexný systém, životný štýl, ktorý vám pomôže nielen v konfliktnej situácii, ale naučí vás aj správne sa hýbať, získať silu a kondíciu.

Ukážka z tréningu - stress testing - emočná, psychická a fyzická záťaž pred samotnou konfliktnou situáciou.

Ukážka z tréningu – stress testing – emočná, psychická a fyzická záťaž pred samotnou konfliktnou situáciou.

V čom vidíš podstatný rozdiel medzi tradičnými bojovými umeniam a systémom reálnej sebaobrany?

Bojové umenia sú postavené na zdokonaľovaní pohybov za dopredu dohodnutých pravidiel a podmienok, kdežto v reálnej situácii sa každá zo zúčastnených strán snaží dosiahnuť svoj cieľ bez pravidiel a obmedzení, čo najefektívnejším spôsobom.

Mnoho ľudí, cvičiacich bojové umenia asi so mnou nebude súhlasiť, ale moje dlhoročné skúsenosti z mnohých medzinárodných seminárov, výcvikov a praxe dávajú za pravdu názoru, že v konfliktnej situácii, pri agresívnom strete, ide o dynamicky sa meniaciu situáciu s mnohými okolnosťami, kde neobstojí žiadna jemná motorika, ani žiadny komplikovaný rozhodovací proces. Ja sám som dlhé roky cvičil tradičné japonské bojové umenia a boli to práve otázky, ktoré som si kládol ohľadom efektivity týchto systémov a ich praktického využita na sebaobranu, ktoré ma doviedli k systémom reálnej sebaobrany.

Aký význam prikladá systém reálnej sebaobrany prevencii, teda tomu, ako sa konfliktu vyhnúť? Nakoľko je taká prevencia účinná?

Najlepší konflikt je ten, ktorý ani nenastane. Prevencia je základom toho, aby sme sa konfliktu vyhli. Prevencia však vyžaduje určité zručnosti pozorovania okolia, nastavenia našej psychiky do režimu “strážcu” (využívame retikulárny aktivačný systém), vyhodnotenie reči tela a potenciálnych hrozieb (prostredie, v ktorom sa nachádzame, ľudia okolo nás, hluk atď.). Vhodná voľba slov, tónu hlasu a jeho intenzity môže konflikt ukľudniť alebo naopak vyostriť. Veľkú úlohu v tomto procese zohráva aj naša intuícia, jej funkcia je však v dnešnom živote, bohužiaľ, dosť potlačovaná. Prichádzame tak o jeden z vynikajúcich nástrojov prevencie konfliktu.

Eliminácia útočníka s nožom - Red Zone Threat Management od Jerryho Wetzela

Eliminácia útočníka s nožom – Red Zone Threat Management od Jerryho Wetzela

Ak už k útoku dôjde, čo považuješ za najdôležitejšie?

Veriť svojim fyziologickým reakciám (strach, inštinktívne reakcie úhybu atď), snažiť sa ich využiť vo svoj prospech, nájsť v sebe motiváciu, prečo sa brániť a bojovať o svoj život alebo život svojich blízkych a v neposlednom rade mať nacvičené zručnosti, ktoré dokážeme použiť.

Sebaobrana a situačná pozornosť pre ženy - detekcia hrozby, workshop v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied

Sebaobrana a situačná pozornosť pre ženy – detekcia hrozby, workshop v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied

Čo hovoríš na sebaobranu so zbraňou? Akú zbraň považuješ za efektívnu a dostupnú bežnému človeku. Zaoberá sa reálna sebaobrana aj osvetou v oblasti legislatívy pri téme sebaobrany? Nutná obrana, použitie zbrane a pod?

Akákoľvek zbraň nám ponúka taktickú výhodu nad útočníkom. Význam zbrane je často preceňovaný a naopak nácvik jej praktického použitia v skutočnej situácii je veľakrát podceňovaný. Akákoľvek zbraň je len nástroj, ktorý je potrebné sa naučiť ovládať a začleniť ho do svojho plánu nácviku sebaobrany. Rozhodovací proces musí byť čo najviac zjednodušený a je potrebné mať ho prehodnotený už počas nácviku situácií.

Legislatívny rozmer použitia akejkoľvek zbrane je neoddeliteľnou súčasťou našich výcvikov sebaobrany, prípravy na zbrojný preukaz, ako aj výcvikov boja so zbraňou.

Téma použitia akejkoľvek zbrane počas konfliktu, a s tým súvisiaci legislatívny rozmer, je tak obsiahla, žeby vydala na ďalší rozhovor.

Môže sa človek naučiť účinne brániť bez toho, aby musel absolvovať roky tréningu bojových umení?

Samozrejme. Z rekonštrukcií skutočných konfliktov, či už zo záznamov z bezpečnostných kamier,  z výpovedí zo súdnych spisov alebo z osobných zážitkov, či zážitkov blízkych, je známych mnoho prípadov, kedy sa aj netrénovaný človek dokázal ubrániť útočníkovi a naopak, človek, dlhé roky trénujúci bojové umenia, utrpel ujmu. Všetky tieto prípady spája jedno spoločné, a tým je  nastavenie psychiky v konfliktnej situácii, odhodlanie brániť sa, ktoré je motorom celej obrany.

Modelová situácia prepadu - lúpeže, za pár sekúnd je po všetkom.

Modelová situácia prepadu – lúpeže, za pár sekúnd je po všetkom.

Viem, že pracuješ aj so ženami. Je vôbec sebaobrana ženy reálna, ak predpokladáme, že útočníkom je zvyčajne muž, často s väčšou silovou prevahou?

Opäť sa vrátim k skutočných udalostiam napadnutia žien, v mnohých situáciách sa aj netrénované ženy dokázali ubrániť silnému útočníkovi, takže to možné je. Otázkou teda zostáva už len “ako”. Kľúčom k tomu aby sa žena dokázala ubrániť je jej motivácia, a zážitok, že toho je naozaj schopná. Práca so ženami má svoje špecifiká aj čo sa týka metodiky výuky ako je to napríklad pri mužskej skupine.

Všimol si si, že na našom kurze sa opierame o vedu v spojení s praxou. Štúdie od ľudí, ktorí sa dlhodobo a podrobne zaoberajú silovým tréningom, prevenciou zranení a pod. Rovnako uvádzame aj zdroje, odkiaľ čerpáme informácie o ktoré sa opiera naše presvečenie. Existuje niečo podobné aj v oblasti reálnej sebaobrany? Odkiaľ čerpáš informácie, metodiku, konkrétne postupy pri výučbe a tréningu?

Práve to na vašej spolupráci s RadyActive veľmi oceňujem. Pracujete striktne na vedeckom základe tak, ako my. Sebaobrana ktorú učíme u nás vychádza z vedeckých princípov fyziológie, psychológie, biomechaniky, ktoré sú pomerne dobre do dnešnej doby popísané. Našu výuku zastrešujeme  v rámci RBSD Košice (RBSD – Reality Based SelfDefense = Reálna sebaobrana) a Personal Defense Readiness Košice (Blauer Tactical Systems). Som certifikovaným inštruktorom systému Personal Defense Readiness/S.P.E.A.R., Tonyho Blauera a členom Blauer Tactical Team Coaches, intenzívne spolupracujeme s Martinom Mikoláškom z RBSD Olomouc z Čiech, sme súčasťou skupiny inštruktorov RBSD Czech/Slovensko, kde sme spolu s mojím kolegom Ferom Feckom ako jediní zástupcovia zo Slovenska.

Spolupracujeme ďalej s Lee Morrisonom, zakladateľom systému Urban Combatives, ktorého seminár sme usporiadali minulý rok v Košiciach, prvý krát na Slovensku. Absolvovali sme výcviky v Red Zone Thread Management v systéme Jerryho Wetzela, semináre Izraelskej Bojovej streľby s krátkou a dlhou zbraňou, som zároveň certifikovaných trénerom sebaobrany II. triedy. Každá z týchto spoluprác vyžaduje ďalšie dovzdelávanie, aktívnu účasť na seminároch a výmenu skúseností medzi inštruktormi na medzinárodných fórach. Jeden z dôvodov, prečo som prešiel po mnohých rokoch od tradičných systémov k čistým princípom, bola demystifikácia toho, čo funguje v skutočnom konflikte na základe striktných vedeckých poznatkov.

Ako sa môžem k vám dostať, ak mám záujem naučiť sa zručnosti reálnej sebaobrany?

Stačí sa nám ozvať či už emailom na [email protected], cez Facebook alebo priamo telefonicky +421 901 911 192

Aké podmienky musí spĺňať záujemca o vaše služby?

Pracujeme s rôznymi klientami od detí až po seniorov, podľa potreby. Predpokladom je dobrý fyzický/psychický zdravotný stav vhodný pre účasť na skupinových tréningoch. S každým novým klientom si pri vstupnom pohovore prejdeme aj jeho motiváciu a potreby ktoré by chcel svojou činnosťou u nás naplniť.

Čím by som mal začať?

Tým, že prídeš na niektorý z našich základných workshopov (najbližší z nich chystáme už v apríli 2017 v našich nových priestoroch), prípadne po vzájomnej telefonickej/mailovej dohode rovno na niektorý z tréningov.

S Lee Morrisonom, zakladateľom Urban Combatives na seminári v Košiciach

S Lee Morrisonom, zakladateľom Urban Combatives na seminári v Košiciach

Akou formou pracujete s klientami? Semináre, workshopy, osobné tréningy, skupinové lekcie?

Kombinujeme všetky formy. Workshopy sú dobré pre zameranie sa na konkrétnu tému (sebaobrana žien, použitie zbrane v sebaobrane, situačná pozornosť), skupinové tréningy sú veľmi vhodné pre opakované naučenie a utužovanie už naučených postupov, osobné tréningy preferujeme, ak má klient špecifické požiadavky (profesná sebaobrana, riešenie konkrétnych modelových situácií alebo naučenie konkrétnych princípov).

Ktorú formu považuješ za najefektívnejšiu, resp. Čo môžem od nich očakávať a čo nie?

Pokiaľ klient vyžaduje najrýchlejší progres, odporúčame individuálne lekcie alebo lekciu v malej skupine, kde je možné celú pozornosť zamerať na zdokonalenie konkrétnych zručností. Pri skupinových tréningoch je zasa výhoda vyskúšať si dané postupy s rôznymi útočníkmi ale nie je možné venovať sa každému individuálne. Častokrát máme spätnú väzbu o tom, ako už len jediná informácia z nášho workshopu klientovi pomohla vyhnúť sa konfliktnej situácii, pretože ju dokázal správne identifikovať.

V ochrannom obleku High Gear na ďalšom certifikačnom seminári Personal Defense Readiness/S.P.E.A.R. v Anglicku

V ochrannom obleku High Gear na ďalšom certifikačnom seminári Personal Defense Readiness/S.P.E.A.R. v Anglicku


Ďakujem Marek za rozhovor a vyčerpávajúce odpovede. Určite ešte čoskoro rozoberieme ďalšie zaujímavé témy z tejto oblasti, kde si doma. Ja osobne sa teším na váš aprílový workshop, tréningy u vás, či prípadnú vzájomú spoluprácu.